"
 • با ما تماس بگیرید و ابزار مورد نیاز خود را اعلام نمایید

  با ما تماس بگیرید و ابزار مورد نیاز خود را اعلام نمایید

 • اعلام نمایید چند روز ابزار برای اجاره نیاز دارید

  اعلام نمایید چند روز ابزار برای اجاره نیاز دارید

 • مشخص کنید بصورت حضوری به انبار مراجعه مینمایید یا ابزارتان با پیک ارسال شود

  مشخص کنید بصورت حضوری به انبار مراجعه مینمایید یا ابزارتان با پیک ارسال شود

 • فراموش نفرمایید ساعتی قبل از اتمام کار، قبل از رسیدن پیک، برای عودت ابزار و محاسبه هزینه همچنین پرداخت هزینه با ما در ارتباط باشید

  فراموش نفرمایید ساعتی قبل از اتمام کار، قبل از رسیدن پیک، برای عودت ابزار و محاسبه هزینه همچنین پرداخت هزینه با ما در ارتباط باشید

Device Slider